Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De Foundation Skincare: Huidinstituut De Foundation Skincare ;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van De Foundation Skincare ;

Overeenkomst: de overeenkomst voor levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid:

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Foundation Skincare voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Foundation Skincare erkend.
 3. In het geval deze voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
 4. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst:

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door De Foundation Skincare.
 2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden De Foundation Skincare eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door De Foundation Skincare of een door De Foundation Skincare verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
 3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn De Foundation Skincare en de consument hieraan gebonden.
 4. Aanbiedingen van De Foundation Skincare gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. De Foundation Skincare kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Prijzen:

1.Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). 2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst vinden niet plaats, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

ARTIKEL 4 – Aflevering:

 1. Voor het verzenden van bestelde zaken kan De Foundation Skincare verzendkosten in rekening brengen.
 2. De levering van zaken vindt plaats op het bij De Foundation Skincare bekende afleveradres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
 3. De consument dient voor ontvangst van de producten te (laten) tekenen. Dit is slechts anders indien de consument gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
 4. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument. De retourvracht alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken komen tevens geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of vervanging van de zaak inroept.
 5. Aan de leveringsplicht van De Foundation Skincare zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Foundation Skincare geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 5 – Levertijd:

 1. Een door De Foundation Skincare opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van De Foundation Skincare zijn.
 2. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, zal De Foundation Skincare trachten binnen 24 uur levering te doen plaatsvinden.
 3. Indien zaken bij de leverancier op voorraad zijn, zal De Foundation Skincare trachten binnen 5 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
 4. Bij zaken die niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn, die om andere redenen vertraagd zijn, of waarvan de levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht over de mogelijkheden en heeft hij in dat geval recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

ARTIKEL 6 – Ontbinding:

 1. Onverminderd de rechten van De Foundation Skincare op basis van de wet is De Foundation Skincare gerechtigd, door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de consument, indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Foundation Skincare omstandigheden ter kennis komen die De Foundation Skincare goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, of indien De Foundation Skincare bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de consument, een eigen aanvraag tot faillissement door de consument, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de consument of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan De Foundation Skincare zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is De Foundation Skincare bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. De consument heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij De Foundation Skincare, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Foundation Skincare heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij De Foundation Skincare. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt De Foundation Skincare na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument kosteloos wordt terugbetaald (exclusief verzendkosten).

ARTIKEL 7 – Overmacht:

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop De Foundation Skincare geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij De Foundation Skincare en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
 2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Foundation Skincare de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Foundation Skincare niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien De Foundation Skincare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 8 – Garantie:

 1. De Foundation Skincare biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de consument voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
 2. De Foundation Skincare is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Foundation Skincare) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Foundation Skincare. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan De Foundation Skincare schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de consument door De Foundation Skincare gegrond worden bevonden, zal De Foundation Skincare naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Foundation Skincare en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van De Foundation Skincare) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van De Foundation Skincare gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van De Foundation Skincare voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. De Foundation Skincare is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien:
 7. A) en zolang de consument jegens De Foundation Skincare in gebreke is;
 8. B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 9. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Foundation Skincare en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 10. D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 9 – Betaling:

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling middels één van de op de site aangegeven wijzen plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
 2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van De Foundation Skincare en de verplichtingen van de consument jegens De Foundation Skincare onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien De Foundation Skincare haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
 5. 5. Indien De Foundation Skincare kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10 – Eigendomsvoorbehoud:

 1. De eigendom van alle door De Foundation Skincare aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij De Foundation Skincare zolang de consument de vorderingen van De Foundation Skincare uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van De Foundation Skincare wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door De Foundation Skincare geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Foundation Skincare of een door De Foundation Skincare aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Foundation Skincare haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht De Foundation Skincare zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Foundation Skincare.

ARTIKEL 11 – Privacy:

 1. De Foundation Skincare respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door De Foundation Skincare niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
 2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van De Foundation Skincare kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen De Foundation Skincare (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van De Foundation Skincare. De consument geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. De Foundation Skincare is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
 3. De Foundation Skincare zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
 4. De Foundation Skincare bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wetgeving is vereist.
 5. De Foundation Skincare verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor De Foundation Skincare geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom:

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door De Foundation Skincare geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij De Foundation Skincare en/of haar leveranciers.

 1. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en geschillen:

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Foundation Skincare is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De consument kan voor vragen en/of klachten bellen naar De Foundation Skincare telnr: 0318-438413 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld, indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 3. De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Skincare is my foundation! Afspraak maken gratis intake – Prijsoverzicht