Algemene Voorwaarden Huidinstituut (AV CZ/90 december 2009)

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld word.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Defenities:

De Foundation Skincare: de rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van De Foundation Skincare;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecode: De code van het  schoonheidsverzorgingsbedrijf : de ‘Code van de schoonheidsspecialist’

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen De Foundation Skincare en de consument.

ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en De Foundation Skincare aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient De Foundation Skincare de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3 – Verplichtingen van De Foundation Skincare:

 1. De Foundation Skincare staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De Foundation Skincare licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De Foundation Skincare vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De Foundation Skincare wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek.
 4. De Foundation Skincare zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de consument:

 1. De consument dient De Foundation Skincare voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door De Foundation Skincare gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De consument behoort zich in het huidinstituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 5. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft De Foundation Skincare het recht de consument zonder opgaaf van redenen de toegang tot het instituut te weigeren.

ARTIKEL 5 – Tarieven en zorgverzekering:

 1. De Foundation Skincare behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds aan te kunnen passen (zie www.defoundation.nl)
 2. Bij een reeks behandelingen kan de afgesproken prijs tussentijds worden aangepast indien deze aanpassing het gevolg is van een algemene tariefswijziging.

ARTIKEL 6 – Betaling:

 1. Betalingen aan De Foundation Skincare dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door De Foundation Skincare aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan De Foundation Skincare de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal vervolgens uiterlijk na voltooiing van vijftig procent van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 7 – Annulering:

 1. De consument moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan de De Foundation Skincare.
 2. Indien de consument deze verplichting niet tijdig nakomt, mag De Foundation Skincare 50% van het tarief van de behandeling in rekening brengen.
 3. Komt de consument niet opdagen bij een afspraak dan mag De Foundation Skincare het gehele tarief van de behandeling in rekening brengen.
 4. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of via de mail worden geannuleerd.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid:

 1. De Foundation Skincare is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan De Foundation Skincare of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover De Foundation Skincare aansprakelijk voor door De Foundation Skincare geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 3. De Foundation Skincare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar het huidinstituut.
 4. De Foundation Skincare heeft het recht van de consument een schadevergoeding te eisen indien de consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 5. De Foundation Skincare meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 9 – Klachten:

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk of elektronisch bij De Foundation Skincare in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De Foundation Skincare dient klachten afdoende te onderzoeken. De Foundation Skincare zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

ARTIKEL 10 – Geschillenregeling:

 1. Geschillen tussen consument en De Foundation Skincare over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door De Foundation Skincare aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij De Foundation Skincare heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij De Foundation Skincare is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is De Foundation Skincare aan deze keuze gebonden. Indien De Foundation Skincare een geschil aanhangig wil maken bij De Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Foundation Skincare dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 11 – Nakomingsgarantie:

 1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: – aan het lid is surséance van betaling verleend. – het lid is failliet verklaard. – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

ARTIKEL 12 – Persoonsgegevens:

De Foundation Skincare zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond op grond van wetgeving is vereist.

ARTIKEL 13 – Wijzigingen:

De  ANBOS zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 14 – Afwijkingen:

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Skincare is my foundation! Afspraak maken gratis intake – Prijsoverzicht